Sytske Sötemann

Biografie

Özgeçmiş


BIOGRAFIE

Sytske Sötemann werd geboren op 14 juni 1947 te Amsterdam.

Zij voltooide in 1971 de studie cultureel werk aan de Sociale Academie en was tot in 1976 achtereenvolgens werkzaam als vormingswerker in internaatsverband, ‘achter de dijk’ aan het Veerse Meer in Zeeland, en als buurtwerker, weer in Amsterdam.


Eind 1976 verhuisde zij – vanwege de politiek en de liefde – naar Rotterdam, alwaar zij als vrijwilliger werkte in het buurtwerk en in actiegroepen, terwijl zij later op de scholen van haar kinderen tevens participeerde in de Oudercommissie en/of -Raad. Als zodanig was ze nauw betrokken bij de eerste acties van ouders in het kader van de strijd tegen ‘Zwarte en Witte Scholen,’ die in de jaren tachtig in de oude wijken waren ontstaan. In het verlengde daarvan organiseerde RADAR (www.radar.nl), die de acties ondersteunde, een congres dat resulteerde in beleidsaanbevelingen om het tij te keren. Serieuze maatregelen bleven echter uit, met de bekende gevolgen van dien. Jan Rath gebruikte deze acties, waarbij migrantenouders en Nederlandse ouders samen tegen de apartheid in het onderwijs streden, als casestudie voor zijn proefschrift Minorisering: De Sociale Constructie van ‘Etnische Minderheden. Utrecht, 1991 (www.janrath.com).

 

In 1986 begon zij aan de avondopleiding MO-B Turks te Utrecht, waarvan zij in 1990 het schriftelijke examen behaalde, waarna zij overstapte naar de studie Turks bij de Vakgroep Talen en Culturen van het Islamitische Midden-Oosten van de (Rijks) Universiteit Leiden. In 1997 verwierf zij aldaar (cum laude) haar doctoraalbul.

Vervolgens raakte zij intensief betrokken bij diverse vertaalprojecten van Turkstalige poëzie en bij de organisatie van verschillende poëziefestivals. Ook gaf zij colleges en lezingen over Turkse literatuur, met bijzondere aandacht voor de poëzie.

In 2000 hervatte zij het in haar doctoraalscriptie begonnen onderzoek omtrent de Turkse poëzie aan het begin van de twintigste eeuw, dat is uitgemond in een proefschrift waarop zij in september 2004 is gepromoveerd: Yahya Kemal Beyatlı - Turkse poëzie in de vroege twintigste eeuw. Een analyse. (Te lezen op deze website onder ‘proefschrift’ en te bestellen bij de auteur).

Haar vertalingen die te vinden zijn op deze website, zijn voor een deel bedoeld als voorproefje van twee omvangrijke bloemlezingen, waarvan zij medesamensteller, -redacteur en -vertaler is, en die in 2010 zullen verschijnen:
Reisgenoten en Wijnschenkers, een tweetalige bundel met Osmaanse poëzie van de veertiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw.
Moderne Turkse Poëzie, een tweetalige bundel met Turkse poëzie van het begin van de twintigste eeuw tot heden.Voorts vertaalde ze onder meer voor Theater RAST (www.rast.nl): Vedat Çetin, Ahmed Arif, bir şair bir şehir [Ahmed Arif, een dichter een stad]. Opgevoerd in 2002.
Hasan Ali Toptaş, Yalnızlıklar [Eenzaamheden]. Onder de titel Solitude opgevoerd in 2006.
Celil Toksöz, Tarator [Tarator]. Opgevoerd in 2009.

Zij is (extern) adviseur voor het Fonds voor de Letteren inzake Turkse literatuur en vertalingen.
Van november 1994 tot januari 2010 was zij bovendien werkzaam bij een ROC als – onder meer – docente Nederlands als tweede taal (NT2), en de laatste jaren als begeleider van (dreigende) schoolverlaters op het MBO.

Daarnaast is zij steeds actief geweest in het Rotterdamse letterencircuit.
Zo maakte zij deel uit van het bestuur van de Noodfaculteit Letteren Rotterdam , een initiatief van het Rotterdamse Letterenoverleg, waaruit inmiddels de Bijzondere Leerstoel Literatuur en Samenleving aan de Erasmus Universiteit is voortgekomen. Na de benoeming van de bijzondere hoogleraar, Frans-Willem Korsten, in mei 2007, heeft de Stichting Noodfaculteit Letteren Rotterdam besloten zichzelf op te heffen. Het stokje is overgenomen door de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam. (www.letterenensamenleving.nl).

Ook was ze als bestuurslid betrokken bij de oprichting van de inmiddels bloeiende Uitgeverij Douane (www.uitgeverijdouane.nl).

Ze was voorzitter van het op initiatief van het Rotterdamse Letterenoverleg opgerichte Letterenhuis Rotterdam, bedoeld om het letterenklimaat in deze stad te stimuleren en te ondersteunen. Als zodanig was zij in het kader van het behoud van het literaire erfgoed, nauw betrokken bij de organisatie van het Anna Blaman Festival en de heropvoering van Het Tribunaal in 2006. Beide geïnitieerd door Hans Sibarani, oprichter en directeur van het literaire productiebureau Ram Horna. In samenwerking met het CBK (Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam) zal er in 2010 een gedenkteken voor Anna Blaman worden onthuld.

Ze was in 2004 en 2007 jurylid voor de Anna Blamanprijs van het Prins Bernard Cultuur Fonds Rotterdam, die eenmaal in de drie jaar wordt uitgereikt. Zie voor alle gelauwerde auteurs: www.literaireprijzen.nl.

Haar beide kinderen zijn ondertussen gezond en wel groot geworden, en hebben inmiddels ieder hun eigen gelukkige weg gevonden.
Haar dochter Karen de Jong, woont met haar Rein en hun zoontje Kalle in Trondheim (Noorwegen), waar zij als PhD op het terrein van de ethologie (diergedragkunde) is verbonden aan the Department of Biology, Faculty of Natural Sciences and Technology, Norwegian University of Science and Technology (www.ntnu.no/biologi/english).
Haar zoon Folco de Jong, is samen met zijn vrouw Christine Bosch, in mei 2008 een nieuwe, algemene en multiculturele boekhandel begonnen in Rotterdam West, De Balustrade.


AANPASSINGEN IN DE TIJD

Schrift is geduldig, maar gezwind achterhaald door het beweeglijke leven. Daarom kan er aan deze biografische gegevens na twee jaar alweer een en ander worden toegevoegd.
Karen is inmiddels gepromoveerd, werkt op de wetenschappelijke afdeling van het Museum of Natural History and Archaeology (Vitenskapsmuseet) in Trondheim, en komt dit voorjaar samen met Rein en Kalle en ... naar Nederland om ten minste een jaar in Wageningen te verblijven. Voor het overige ligt hun toekomst open.

Folco en Christine hebben na drie mooie jaren hun unieke boekhandel 'de Balustrade' moeten sluiten; niet door een gebrek aan vaste klanten, maar wel door een gebrek aan toeloop in de straat die niet wilde worden wat er toen zij begonnen zo veelbelovend uitzag: een straat met een ruime variëteit aan creatieve bedrijfjes en bewoners. Gelukkig zijn ze behouden voor het boekenvak: Folco werkt als boekverkoper en administrateur bij 'De Nieuwe Boekhandel' in Amsterdam. Christine is, na een half jaar bij Uitgeverij 'Lemniscaat' gewerkt te hebben, nu als zzp'er c.q. freelancer werkzaam op het gebied van tekstredactie. Ook voor hen ligt de toekomst open.Ikzelf breng sinds mijn vervroegde pensionering tot mijn genoegen een groot deel van mijn tijd door met Turkse poëzie en het vertalen daarvan, dit in nauwe samenwerking met Mehmet Emin Yıldırım. Bovendien heb ik inmiddels dankzij het Nederlands Letterenfonds en het Expertisecentrum Literair Vertalen (verbonden aan de universiteiten van Utrecht en Leuven) diverse malen als mentor mogen optreden.

Daarnaast hebben mijn Rotterdamse bezigheden ook enige wijzigingen ondergaan: ik ben nu secretaris van het bestuur van de Stichting Ram Horna en lid van de redactieraad voor Club Ram Horna, de maandelijkse literair-culturele talkshow in het dakpaviljoen van Café-Restaurant Engels o.l.v. Hans Sibarani. Daarin draag ik bij toerbeurt bij aan de 'Boekenrubriek' www.clubramhorna.nl. Voorts ligt ook mijn toekomst hopelijk nog even open...